Bizi Takip Edin:

ER-KA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
Er-Ka Kağıt ve Ambalaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak; çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, hissedarlarımızın, tedarikçilerimizin, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin işlenmesinde, muhafaza edilmesinde, gizlilik ve güvenliğinin sağlanmasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyumlu davranılmasına özen göstermekteyiz. Bu nedenle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hususlarda sizi bilgilendirerek, veri sorumlusu sıfatıyla Aydınlatma Yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.
VERİ SORUMLUSU
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI
 
VERİ SORUMLUSU
6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel verileriniz ER-KA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ER-KA) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen ve bunlara benzer amaçlarla KVKK’nun 5. ve 6. Maddesinde belirtilen şartlar kapsamında işlenebilmektedir.
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Toplanan kişisel verileriniz sadece yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nun 8. Maddesi uyarınca,
Şirket Hissedarlarına
Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara
İşbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişilere
Tedarikçilere aktarılabilecektir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
İşveren olarak iş sözleşmesinin ifasını gerçekleştirebilmek, çalışanlarımıza ve danışmanlık verdiğimiz firmalara karşı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketin meşru menfaati, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi,  iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi ve KVKK 5. Ve 6. Maddesinde öngörülen hukuki sebeplerle veya açık rızanıza istinaden kişisel verilerinizi toplanmaktayız. Kişisel verileriniz iş başvuru formu veya iş bulma platformları aracılığıyla sizden talep ettiğimiz veya şirketimizle paylaşmayı tercih ettiğiniz bir takım bilgiler, danışmanlık yaptığımız firmalarla imzalanan sözleşmeler esnasında alınan bilgiler veya web site ziyaretleri esnasında elde edilen kişisel verileriniz genel olarak sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda işlenebilecektir.
Şirket ofisimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, şirket veya şirket çalışanlarımızın düzenlediği eğitim veya seminerlere katıldığınızda;  şirketimizin sizlere daha iyi hizmet verebilmesi ve size önereceğimiz hizmetlerimizin kişiselleştirilebilmesi sebepleriyle kişisel verileriniz işlenebilecektir.
                    
İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI
KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi olarak aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda, en kısa sürede ve azami 30 gün içerisinde talebiniz cevaplandırılacaktır.
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Bu husustaki talepleriniz hakkında yazılı şekilde şirketimizin “Akhisar Mah. Bursa – İnegöl Karayolu No:2/1  İnegöl/Bursa” adresine bizzat başvurabilirsiniz.
Kullanıcılar, web sitemizde işlem yapmadan önce bu aydınlatma metnini okuduklarını ve bu metinde belirtilen hususlara uyacaklarını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ederler.
Şirketimizin güncel bilgileri, her daim Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) üzerinden edinilebilecektir.